MENU
Aktualności
Informacje
Jadłospis
Podziękowania

O Przedszkolu
Oferta
Absolwenci
Rekrutacja
Linki
ArchiwumWakacjeGaleria
Portfolio


Grupy
Zajączki
Pajacyki
Laleczki
Misie


ZajęciaKulinarnePlastyczneDoświadczalneRytmikaJęzyk AngielskiTaniec TowarzyskiMatematycznePlastyczneKontakt
Dane przedszkola
Dojazd
Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie czasowej opieki w przedszkolu
w związku z reżimem sanitarnym
w Niepublicznym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Kaliszu

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych fotm wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)


Organizacja opieki w przedszkolu:
1. Przedszkole wznawia działalność od dnia 18 maja 2020 r. z możliwością przesunięcia terminu w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Rodzice/opiekunowie o ewentualnej zmianie zostaną powiadomieni przez nauczycieli grup dotychczasową drogą kontaktu - poczta email, sms.
2. Zgodnie z wytycznymi GIS w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora przedszkola liczba dzieci może zostać zwiększona - nie więcej niż o 2.
3. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. W salach, w których będą przebywały dzieci zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, które ciężko zdezynfekować. Pozostałe zabawki, sprzęt sportowy i wyposażenie sal będą systematycznie czyszczone lub dezynfekowane.
5. Dzieci nie przynoszą własnych zabawek i innych przedmiotów, także nie zabierają nic z przedszkola.
6. Sale w których przebywają dzieci będą systematycznie wietrzone.
7. Dzieci będą przydzielone do utworzonych w tym okresie grup bez możliwości ich zmiany. W miarę możliwości grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
8. W miarę możliwości Przedszkole będzie unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając lub odbierając dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu min. 2 metry w stosunku do innych osób przebywających na terenie przedszkola. W szatni może przebywać jednocześnie 3 rodziców z dziećmi. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dziecko w maseczce, po wejściu do przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Jeżeli jednocześnie przyjdzie więcej rodziców/opiekunów oczekują oni na wejście na placu przed drzwiami głównymi. Osoba odprowadzająca czy odbierająca dziecko nie wchodzi do klasy, w szatni będzie pełnić dyżur osoba z obsługi, która wprowadzi dziecko do klasy lub je wywoła.
10. Do przedszkola przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych – katar, kaszel, biegunka, podwyższona temperatura oraz bez kontaktu z osobą zakażoną czy przebywającą w kwarantannie lub izolacji domowej, te zasady dotyczą także osób przyprowadzających i odbierających.
11. Kontakt z nauczycielem czy pracownikiem obsługi odbywać się będzie z zachowaniem odpowiedniego dystansu lub telefonicznie.
12. W miarę możliwości ograniczymy przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbamy o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
13. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich odstępów, wzmożonej higieny pościeli nie będzie leżakowania.
14. Dzieci nie będą myły zębów.
15. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczy, nie będzie także zajęć dodatkowych.
16. Zawieszone zostają także imprezy urodzinowe dla dzieci.
17. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk – bez kontaktu poszczególnych grup.
18. Przed wyjściem dzieci pracownik dezynfekuje sprzęt na terenie placu zabaw. W sytuacji braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, teren zostanie oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.
19. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
20. Umieszczono w sekretariacie Przedszkola numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
21. Przygotowano ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego, e-mailowego.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
1. Przedszkole zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
2. Przed wejściem do szatni umieszczono bezdotykowy dozownik z płynem odkażającym do rąk oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk oraz o konieczności zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
4. W razie potrzeby Przedszkole zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
5. Przedszkole zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
6. Zobowiązuje się pracowników do zachowania zasady szczególnej ostrożności przy korzystaniu z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
7. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą pracowników. Do placówki nie wolno przychodzić nauczycielom i innym pracownikom, którzy są chorzy.
Gastronomia:
1. Przedszkole zapewnia bezpieczną organizację żywienia, w tym w wybór bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych.
2. Przedszkole zapewnia bezpieczne spożywanie posiłków. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60oC lub wyparzane.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia:
1. Jeżeli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku wskazującego na zachorowanie na COVID-19 osoba taka - dziecko/pracownik – izolowana jest od reszty społeczności przedszkolnej.
2. Informowana jest osoba opiekująca się dzieckiem w celu jak najszybszego opuszczenia budynku.
3. Dyrektor przedszkola zgłasza ten fakt do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosuje się ściśle do ich wytycznych.
4. Obszar, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie należy zdezynfekować.
5. Przedszkole zostaje zamknięte a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci kwarantanną.
6. Przedszkole w tym przypadku zobligowane będzie do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podanie tych danych do informacji SANEPID-u.

Nauczycieli zobowiązuję się do:
1. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Nie organizowania wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
3. Usunięcia z sali przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowych zabawek.
4. Systematycznego dezynfekowania przyborów sportowych, np. piłki, skakanki, obręcze wykorzystywane do zajęć.
5. Wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach.
6. Zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominania i dawania przykładu.
7. Unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Rodziców/opiekunów zobowiązuję się do:
1. Zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce poprzez przekazywanie nauczycielowi, dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia.
2. Zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
3. Przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
4. Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
5. Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
6. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.
7. Podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
8. Zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.Załączniki:
1. Kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna
2. Oświadczenie rodziców/opiekunówZałącznik nr 1
KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA


IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ...............................
NUMER TELEFONU OPIEKUNA DO KONTAKTU...................

1) Czy Pan/Pani/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?
o Tak
o Nie
2) Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
o Tak
o Nie
3) Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?
o Tak
o Nie
4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa i higieny, wprowadzonymi w placówce z powodu pandemii COVID-19 i będę się do nich stosować:
o Tak
o Nie
5) Zobowiązuję się do utrzymania ścisłej współpracy z personelem placówki, w szczególności do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów oraz informowania placówki o wszelkich ważnych w kontekście pandemii COVID-19 sprawach:
o Tak
o Nie

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
Załącznik nr 2

…………………………………………………… Kalisz, dn. 18.05.2020r.
imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka


OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Niepublicznego Przedszkola im. Misia Uszatka w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

- mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatce, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

-
- Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu. Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

…………………………………………………………
data, podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)

 

 

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

  Miś Uszatek

Utwórz swoją wizytówkę

 

 

      

 

 

 

 

  stat4u