MENU
Aktualności
Informacje
Jadłospis
Podziękowania

O Przedszkolu
Oferta
Absolwenci
Rekrutacja
Linki
ArchiwumGaleriaPortfolio

Grupy
Zajączki
Pajacyki
Laleczki
Króliczki
Misie


ZajęciaAngielskiKulinarnePlastycznePrzyrodniczeRytmikaKodowanieTaniec TowarzyskiTablica


Kontakt
Dane przedszkola
Dojazd
Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA
•PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECIOM
•KREUJĄCE AKTYWNEGO WYCHOWANKA
•OTWARTEGO NA LUDZI I OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ
•JAKO PRZYSZŁEGO OBYWATELA ZJEDNOCZONEJ EUROPY

WIZJA PRZEDSZKOLA
RODEM KALISZANIN,
SERCEM POLAK,
TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL


Niepubliczne Przedszkole im. Misia Uszatka w Kaliszu usytuowane jest przy ulicy Młynarskiej 20.
Istnieje od 01.09.1971 roku kiedy to decyzją władz miasta nastąpiło jego uruchomienie.
01.09.2012 nastąpiło przekształcenie placówki w Niepubliczne Przedszkole im. Misia Uszatka.
Organizacyjnie przedszkole jest przygotowane na przyjęcie 130 dzieci w pięciu oddziałach wiekowych.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00.
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe:
5 słonecznych sal zabaw dla dzieci z wyjściem na taras.
Sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, mebelki, kąciki zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci.

Walorem placówki jest duży zielony ogród, który sprzyja wyzwalaniu aktywności ruchowej dziecka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w placówce organizowane są zajęcia dodatkowe :
Naukę języka angielskiego
Zajęcia rytmiczno - muzyczne
Lekcje tańca towarzyskiego
Zajęcia gimnastyczne korygujące wady postawy
Konsultacje z psychologiem i logopedą
Uroczystości, festyny, konkursy, teatr, wystawy ,kino
Zajęcia otwarte, w których można zobaczyć zabawy i pracę swojego dziecka

Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez i uroczystości, które stały się pewną tradycją placówki, można tu wymienić :
zabawy z Mikołajem
wigilia przedszkolaków i ich rodziców, opiekunów
dzień babci i dziadka
bal karnawałowy
dzień mamy i taty
festyn otwarty organizowany na terenie ogrodu przedszkolnego w okresie wiosenno-letnim
uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły
Bal karnawałowy
Festyn otwarty organizowany na terenie ogrodu przedszkolnego w okresie wiosenno-letnim
Dzień mamy i taty
Zabawy z Mikołajem
Wigilia przedszkolaków i ich rodziców, opiekunów,
Dzień babci i dziadka

KODEKS DLA RODZICÓW
1.Przyprowadzamy dzieci do godziny 9:00.
2.Przestrzegamy zasad ustalonych w grupie.
3.Nie wchodzimy do klas.
4.Nie wchodzimy z dzieckiem do łazienki.
5.Nie przyprowadzamy chorych dzieci.
6.Nie wymagamy, by nauczyciele podawali dzieciom leki.
7.Ubieramy dzieci stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
8.Zapoznajemy się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń

 

KONCEPCJA PRACY
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. MISIA USZATKA
W KALISZU

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi
wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych
do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”
M.Debesse

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole im. Misia Uszatka w Kaliszu usytuowane jest przy ulicy Młynarskiej 20.
Istnieje od 01.09.1971 roku kiedy to decyzją władz miasta nastąpiło jego uruchomienie jako Publiczne Przedszkole Nr 15 im. Misia Uszatka.
Z dniem 1 września 2012 roku placówka została przekształcona w Niepubliczne Przedszkole Im. Misia Uszatka.
Organizacyjnie przedszkole jest przygotowane na przyjęcie 130 dzieci w pięciu oddziałach wiekowych .
Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani i kompetentni nauczyciele.
Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród rodziców, jego położenie i jednopoziomowa kondygnacja sprawia że jest przedszkolem bezpiecznym, w którym zarówno rodzice jak i dzieci czują się bardzo dobrze, bezpośredni kontakt rodziców , opiekunów z wychowawcami sprawia, że dzieci czują się bezpieczne i kochane, szybko adoptując się w nowych warunkach przedszkolnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w placówce organizowane są zajęcia dodatkowe :
- zajęcia dydaktyczne w zakresie rozwoju mowy, czytania, pisania, myślenia (glottodydaktyka) - dziecięca matematyka,
- język angielski,
- zajęcia rytmiczno-muzyczne,
- ruch rozwijający W. Sherborne,
- zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne wg metody M. Montessori,
- Klub Małego Europejczyka,
- współpraca z pielęgniarką na rzecz walki z dziecięcą otyłością,
oraz za dodatkową opłatą i na wniosek rodziców mogą być
- taniec towarzyski,
- zajęcia logopedyczne,
- nauka gry w szachy,
- gimnastyka korekcyjna.
.
Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez i uroczystości, które stały się pewną tradycją placówki, można tu wymienić np.:
- pasowanie na przedszkolaka,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- dzień chłopca i dziewczynki,
- zabawy z Mikołajem,
- dzień babci i dziadka,
- bal karnawałowy,
- bal przebierańców,
- dzień mamy i taty,
- festyn otwarty organizowany na terenie ogrodu przedszkolnego w okresie wiosenno-letnim,
- uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.
Nauczyciele stwarzają optymalne warunki rozwoju wychowanków z zachowaniem zasady indywidualizacji.
W codziennej pracy przedszkolnej należy również pamiętać o personelu obsługowym, wszystkie osoby zatrudnione na placówce mają swój duży wkład by dzieci czuły się u nas jak w domu.


Analizując dotychczasową pracę oraz opinię rodziców a także personelu placówki ustalono mocne i słabe strony przedszkola.

Do mocnych stron należy:

• Wysoki poziom zadowolenia rodziców z działalności przedszkola
• Duże zaangażowanie rodziców, w tym Rady Rodziców i nauczycieli w zakresie wzajemnej współpracy
• Bogata oferta współpracy przedszkola z rodzicami
• Realizacja zadań przedszkola przy zasięganiu i uwzględnianiu opinii rodziców
• Wykwalifikowana kadra – podejmująca nowe formy doskonalenia zawodowego
• Wewnętrzne doskonalenie zawodowe nauczycieli, ukierunkowane na rozwój przedszkola, polegające na współdziałaniu w realizacji wspólnych celów

Do słabych stron przedszkola należy:

• Niska frekwencja rodziców na zebraniach ogólnych
• Mała aktywność przedszkola i nauczycieli na rzecz środowiska
• Słaba praca z dziećmi zdolnymi
• Słaba wiedz na temat byłych wychowanków


1. WYBRANE OBSZARY STANDARYZACJI

1.1. DZIECKO

STANDARD I
Przedszkole stwarza warunki do indywidualnego rozwoju każdego dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, dążeń, doświadczeń, uzdolnień i zainteresowań swoich wychowanków.

Przedszkole:
• Posiada program wychowawczo – dydaktyczny odpowiedni i zgodny z poziomem rozwoju i możliwościami dzieci
• Wspomaga dzieci w przekroczeniu progu przedszkola poprzez zabawy i zajęcia adaptacyjne organizowane przed rozpoczęciem roku, z jednoczesnym udziałem rodziców
• Stwarza okazje do samodzielnego podejmowania przez dziecko decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania
• Inicjuje sytuacje problemowe, aby dziecko miało szansę odkrywania, pokonywania trudności i doświadczenia własnej skuteczności
• Stosuje metody twórcze wpływające na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka
• Integruje treści programowe i dziedziny działalności dziecka
• Planuje i organizuje działalność wychowanka w oparciu o jego wyobraźnię, fantazję, ekspresję i aktywność twórczą
• Stosuje zadania problemowe zintegrowane z propozycjami i potrzebami dzieci i jego środowiska
• Oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów
• Dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole
• Interesuje się losami swoich wychowanków

1.2. ŚRODOWISKO

STANDARD II
Przedszkole integruje się ze środowiskiem lokalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem współuczestnictwa rodziców w procesie edukacyjnym.


Przedszkole:
• Prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym – udział w konkursach, wystawach, olimpiadach itp.
• Prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców
• Wzbogaca wiedzę pedagogiczną rodziców poprzez spotkania ze specjalistami różnych specjalności i popularyzację literatury pedagogiczno-psychologicznej
• Aktywnie włącza rodziców do czynnego współuczestnictwa w edukacji przedszkolnej
• Ustala z rodzicami jednolite formy oddziaływań na wychowanka poprzez częste kontakty indywidualne
• Wzmacnia więź rodzinną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości
• Organizuje wspólnie z rodzicami festyny, aukcje celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na wzbogacenie bazy przedszkola
• Włącza rodziców do prac na rzecz przedszkola
• Posiada własną stronę internetową


1.3. POTENCJAŁ TWÓRCZY

STANDARD III
Przedszkole realizuje zasadę integracji całej kadry mającej wpływ na panujący w przedszkolu klimat, sprzyjający twórczemu rozwojowi wszystkich podmiotów placówki.

Przedszkole:
• Zapewnia klimat wzajemnego szacunku wszystkim klientom przedszkola
• Wyraża szacunek i uznanie wobec praw dziecka poprzez jego pełną akceptację – okazywanie mu miłości, przyjaźni oraz realizację potrzeb przez cały personel placówki
• Stwarza klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego i odpowiednich zachowań w sferze słów i czynów w odniesieniu do wszystkich klientów przedszkola
• Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, ciągle podnoszącą kompetencje zawodowe i ustawicznie doskonalącą własny warsztat pracy
• Jest otwarte na wszelkie nowości, metody i innowacje sprzyjające kreowaniu otwartego i twórczego wychowanka


1.4.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

STANDARD IV
Przedszkole posiada atrakcyjne zaplecze materialne oraz system organizacji i zarządzania, który sprzyja efektywnej pracy nauczycieli.

Przedszkole:
• Posiada system zarządzania oparty na zrozumieniu i pełnej akceptacji norm, zaangażowaniu i realizacji wspólnych celów działania
• Promuje styl zarządzania sprzyjający kształtowaniu pozytywnych stosunków interpersonalnych w placówce
• Kreatywny dyrektor inspiruje do działania poszczególne podmioty placówki
• Klienci przedszkola wspólnie planują i podejmują decyzje
• Organizuje warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem WDN
• Posiada jasne i czytelne regulaminy
• Posiada funkcjonalne sale wyposażone w atrakcyjne środki dydaktyczne
• Posiada atrakcyjne pod względem edukacyjnym zabawki
• Dysponuje terenem przedszkolnym – ogród przedszkolny – o infrastrukturze sprzyjającej stymulacji rozwoju dziecka
• Pozyskuje sponsorów


2. UMIEJĘTNOŚCI

2.1.EDUKACJA JĘZYKOWA

Poprawność mowy i wymowy
Dzieci powinny:
? Poprawnie wymawiać głoski i grupy spółgłoskowe
? Podczas mówienia regulować oddech, stosować pauzy, wybrzmiewać wszystkie głoski wyrazu, odpowiednio regulować głos

Słownictwo
Dzieci powinny:
? Używać określeń charakteryzujących cechy przedmiotów, zjawisk oraz stany uczuciowe
? Powiększać zasób swojego czynnego słownika
? Pytać o wyrazy i zwroty, których nie rozumie
? Zastępować wyrazy innymi, adekwatnymi wyrazami

Kultura mówienia
Dzieci powinny:
? Używać w kontaktach z innymi zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam oraz przyjętych form powitania i pożegnania

Rodzaje wypowiedzi
Dzieci powinny:
? Prawidłowo budować zdania
? Wypowiadać w kilku zdaniowej formie swoje przeżycia, doświadczenia na temat wydarzeń, utworów literackich, sztuki teatralnej itp.
? Prowadzić dialog
? Zadawać pytania

Twórcza aktywność językowa
Dzieci powinny:
? Wygłaszać a pamięci fragmenty prozy, recytować wiersze indywidualnie i z podziałem na role
? Opowiadać wymyślone przez siebie zdarzenia, przewidywać zakończenia akcji utworu, historyjki obrazkowej
? W ekspresji werbalnej wyrażać własne stany emocjonalne, wyobrażenia fantastyczne oraz rzeczywistość realną
? Tworzyć scenariusze do zabawy w teatr
? Układać rymowanki i wiersze
? Nadawać tytuły pracom plastycznym, opowiadaniom, formom teatralnym

Kultura słuchania
Dzieci powinny:
? Uważnie słuchać, co jego bezpośredni rozmówca przekazuje, o czym informuje
? Bez przerywania wysłuchiwać wypowiedzi innych
? Słuchać w skupieniu tekstu czytanego, odtwarzanego z kaset magnetofonowych


Ćwiczenia przygotowawcze do nauki czytania
Dzieci powinny:
? Dostrzegać, stosować, wyróżniać w otoczeniu symbole graficzne np. znaki informacyjne, rozpoznawcze
? Wyodrębniać zdania z tekstu, wyrazy w zdaniu, sylaby i głoski w wyrazie
? Rozpoznać i nazwać litery drukowane i pisane małe i wielkie
? Zgodnie z indywidualnymi możliwościami ułożyć wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej, zdanie z rozsypanki wyrazowej
? Wyjaśnić, że wielką literą pisze się imiona, nazwiska, nazwy miast, początek zdań, tytuły itp.
? Odtworzyć kształt liter różnymi technikami

Technika czytania
Dzieci powinny:
? Zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami przeczytać wyrazy, zdania, krótszy i dłuższy tekst z uwzględnieniem znaków – kropek, przecinków i wykrzykników
? Odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu

Ćwiczenia przygotowawcze do nauki pisania
Dzieci powinny:
? Rozpoznawać i nazwać stronę lewą i prawą w odniesieniu do schematu własnego ciała
? Płynnie kreślić linie pionowe, poziome, łamane , koliste z zachowaniem prawidłowego kierunku
? Świadomie regulować napięcie mięśniowe całej ręki, dłoni oraz palców
? Prawidłowo trzymać i posługiwać się narzędziem pisarskim
Nauka pisania
Dzieci powinny:
? Mieścić się w wyznaczonych liniach podczas wielokrotnego odtwarzania wzoru ( szlaczka }
? Pisać litery zgodnie ze wzorami
? W zależności od indywidualnych predyspozycji, stopnia zainteresowania, prawidłowo łączyć litery w pisaniu wyrazów, zdań

2.2.EDUKACJA MATEMATYCZNA

Przestrzeń
Dzieci powinny:
? Nazywać części własnego ciała, zauważać ich symetrię i wzajemne podobieństwo
? Określać swoje położenie w przestrzeni
? Określać położenie jednego przedmiotu względem drugiego
? Używać ze zrozumieniem zwrotów: na, pod, za, przed, obok, do przodu, do tyłu, w prawo itp.
? Określać ze zrozumieniem kierunki na prawo, na lewo, pionowo, ukośnie
? Porównywać odległość na oko i za pomocą ustalonego narzędzia pomiaru
? Rozumieć znaczenie pojęcia blisko, daleko
? Wskazać figurę w kształcie koła
? Rozpoznać wśród wielokątów kwadrat, prostokąt, trójkąt
? Klasyfikować, różnicować i kodować wg podanych cech i wymyślać własny kod

Wielkość
Dzieci powinny:
? Eksperymentować, porównywać, ustalać jednakowe ilości
? Wprowadzać zmiany sugerując: jest mniej, jest więcej
? Ustalać równą ilość płynu w naczyniu
? Formułować hipotezy dotyczące ilości płynu

Czas i rytmy
Dzieci powinny:
? Stosować ze zrozumieniem terminy następstw czasowych: teraz, przed, potem, rano, południe
? Sugerować zdarzenia wg ich następstw
? Znać nazwy dni tygodni, miesięcy
? Wyjaśniać pojęcie upływu czasu
? Rozumieć związek czasu kalendarzowego ze zjawiskami przyrody
? Tworzyć szeregi o powtarzającym się rytmie
? Porządkować znaczenia w ciąg logiczny
? Obserwować skutki, łączyć je z przyczynami

Zbiór
Dzieci powinny:
? Klasyfikować przedmioty wg ich cech
? Ustalać równoliczność porównywanych zbiorów
? Liczyć w zakresie dostępnym dla siebie, łączyć w pary
? Wyznaczać część wspólną zbiorów
? Wskazywać elementy łączące i różniące zbiory


Liczba
Dzieci powinny:
? Liczyć w zakresie dostępnym dla siebie, bez ograniczania ale z pobudzaniem motywacji
? Układać serię wg wzrastającej i malejącej liczby
? Numerować przedmioty w seriach
? Przestrzegać prawidłowości podczas liczenia
? Określać wynik dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami, palcami
? Rozumieć umowną wartość pieniędzy, punktacji w grach
? Posługiwać się cyframi i znakami matematycznymi
? Podejmować próby liczenia w pamięci

Gry i zadania tekstowe
Dzieci powinny:
? Rozumieć sens gry w berka
? Stosować się do umów
? Układać gry – opowiadania o mocno zaznaczonych czynnościach matematycznych
? Posługiwać się znakami umownymi
? Rozumieć komunikaty werbalne i niewerbalne
? Wytrzymywać napięcie związane z niepowodzeniem
? Czerpać radość z samodzielnego wykonania zadania, pokonania trudności

2.3.EDUKACJA ZDROWOTNA

Profilaktyka zdrowia
Dzieci powinny:
? Wiedzieć i aktywnie uczestniczyć w czynnościach związanych z ochroną zdrowia
? Poznać i zrozumieć zjawiska oraz zagrożenia i potrzeby otaczającej rzeczywistości
? Wiedzieć o szkodliwym działaniu używek
? Rozumieć, że hałas źle wpływa na organizm

Bezpieczeństwo
Dzieci powinny:
? Rozumieć, że użytkownikiem ulicy jest nie tylko ono samo, ale także inni ludzie i różne pojazdy
? Poruszać się po ulicy tylko pod opieką osób dorosłych, przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych
? Zastosować się do sygnałów sygnalizacji świetlnej, znać i respektować podstawowe znaki drogowe
? Współtworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć się zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo jemu i innym
? Wiedzieć, jak bezpiecznie dla siebie i innych posługiwać się określonymi przyborami i narzędziami
? Wykazywać rozwagę w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi, próbować z nich korzystać pod kontrolą dorosłych
? Zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań { kontaktów ) z nieznajomymi
? Wiedzieć kogo zawiadomić w razie niebezpieczeństwa

Higiena osobista i otoczenia
Dzieci powinny:
? Wiedzieć jaki wpływ na zdrowie własnego organizmu ma higiena osobista
? Udoskonalać, utrwalać nawyki higieniczno – zdrowotne niezbędne do pielęgnowania zdrowia, utrzymania czystości i estetyki własnej osoby jak i otoczenia
? Dbać o schludny wygląd własnej osoby
? Ubierać się stosownie do warunków atmosferycznych
? Rozumieć, dlaczego należy dbać o porządek i czystość sali i otoczenia
? Umieć wykonać proste prace i czynności porządkowe ( zamiatanie, wycieranie kurzu itp. )
? Wiedzieć, że czystość i świeże powietrze wpływają na prawidłowy rozwój i sprzyjają zdrowiu
? Wiedzieć, że swoim zachowaniem może wyrządzić krzywdę oraz sprawić przykrość innym osobom
? Kontrolować zbyt gwałtowne reakcje wywołane uporem, lękiem

Odżywianie
Dzieci powinny:
? Wiedzieć jaki wpływ na organizm ma racjonalne odżywianie
? Rozumieć dlaczego należy ograniczać spożywanie niektórych posiłków np.: słodyczy
? Wiedzieć, że produkty mleczne są konieczne dla prawidłowego rozwoju organizmu
? Rozumieć konieczność spożywania owoców i warzyw oraz urozmaiconych potraw i surówek
? Wiedzieć dlaczego nie należy marnować pożywienia
? Wiedzieć, że nie wszystkie produkty nadają się do spożycia np. żywność przeterminowana

Kultura fizyczna
Dzieci powinny:
? Poprzez aktywność ruchową odnajdywać i odzwierciedlać własną indywidualność
? Przyjmować prawidłową postawę w siedzeniu, w staniu i chodzeniu

2.4.EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Estetyka i kultura życia codziennego
Dzieci powinny:
? Określać i porównywać barwę, wielkość, kształt, źródło dźwięku, rodzaj, natężenie, jakość powierzchni i konsystencji oraz smak i zapach
? Dostrzegać piękno i brzydotę w postępowaniu drugiego człowieka
? Planować i projektować własne pomysły związane z dostosowaniem wystroju najbliższego otoczenia do własnych potrzeb
? Obserwować zmiany o wartościach estetycznych w środowisku społeczno – przyrodniczym

Aktywność plastyczna
Dzieci powinny:
? Poznać kolory, kształty, wielkość, właściwości materiałów
? Planować przestrzeń
? Realizować własne pomysły i wizje świat
? Tworzyć siebie i świat
? Wyrażać w rysunku, ruchu, malarstwie, modelowaniu, konstruowaniu obrazów, które wypływają z jego wnętrza
? Posługiwać się linią, plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie oraz w przestrzeni
? Przedstawiać nastrój, stany emocjonalne językiem barw
? Dokonywać indywidualnych odkryć, które niesie w sobie sztuka
? Eksplorować materiały
? Znać zasady posługiwania się przyborami, przestrzega zasad bezpieczeństwa
? Przejawiać zainteresowanie pracą ludzi związanych ze sztuką
Aktywność muzyczno – ruchowa
Dzieci powinny:
? Uzewnętrzniać aktywność wynikającą z własnych emocji (pozytywnych, negatywnych ), kreować obraz siebie i świata poprzez obcowanie z muzyką
? Nabyć umiejętność śpiewania piosenek, gry na instrumentach perkusyjnych ( sposób wydobywania dźwięku, technika trzymania instrumentu )
? Określać charakter muzyki ( smutek, radość, gniew )
? Przedstawiać ruchem, gestem, mimiką twarzy stany emocjonalne związane z odbiorem muzyki
? Rozwinąć poczucie rytmu, tempa i dynamiki


2.5.EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Woda
Dzieci powinny:
? Rozróżniać wodę w różnych stanach skupienia ( lód, śnieg, para wodna)
? Wyciągać wnioski dotyczące obserwowania zewnętrznych oznak stanu pogody np. ciemne chmury – opady śniegu lub deszczu itp.
? Uczestniczyć w doświadczeniach dotyczących krążenia wody w przyrodzie np. podczas jej gotowania czy zamarzania, samodzielnie opisać słowami swoje spostrzeżenia i wysunąć wnioski, odnieść swoje obserwacje do rzeczywistości
? Podać przykłady zwierząt i roślin żyjących w stawie, jeziorze, rzece, morzu – wyszukać i wskazać np. w czasopismach i książkach przyrodniczych
? Samodzielnie korzystać z literatury przyrodniczej, uczestniczyć w gromadzeniu eksponatów i okazów przyrodniczych
? Widzieć charakterystyczne cechy krajobrazu – przedstawić obserwacje poprzez słowo, ruch, muzykę, wyrażać swoją ekspresję twórczą
? Rozumieć znaczenie oszczędzania wody, samodzielnie przestrzegać zasad racjonalnego korzystania z wody w życiu codziennym


Powietrze
Dzieci powinny:
? Wiedzieć, że tlen jest niezbędny do życia ludzi i zwierząt


Kosmos
Dzieci powinny:
? Orientować się co to jest „kula ziemska”, „globus”
? Orientować się, że istnieją inne planety Układu Słonecznego
? Wiedzieć, że Ziemia krąży wokół Słońca
? Wiedzieć, że Słońce to naturalne źródło światła i ciepła, znaczenie tego faktu dla organizmów żywych

Rośliny
Dzieci powinny:
? Wyróżniać jadalne części roślin, rozpoznawać pospolite drzewa, krzewy oraz wyróżniać elementy ich budowy
? Samodzielnie zająć się uprawą roślin – ogród przedszkolny
? Nazywać niektóre rośliny typowe dla poszczególnych ekosystemów np. lasu, łąki, sadu itp.
? Znać nazwy niektórych roślin chronionych, wiedzieć jak one wyglądają, rozumieć konieczność ich ochrony
? Wiedzieć z czego i gdzie robi się np. mąkę, kaszę, olej, cukier itp.
? Zrobić proste sałatki i surówki
? Znać niektóre sposoby przetwarzania – kompoty, kiszenie, dżemy
? Wykorzystywać zdobyte wiadomości w różnorodnej działalności
? Poznać ludzi zajmujących się uprawą, przetwórstwem roślin

Zwierzęta
Dzieci powinny:
? Wiedzieć o istnieniu zwierząt w krajach egzotycznych, nazwać niektóre z nich
? Poznać znaczenie zwierząt dla ludzi np. zwierzęta hodowlane, pociągowe, domowe oraz inne
? Wiedzieć jak opiekować się zwierzętami biorąc pod uwagę swoje możliwości
? Wiedzieć jak chronić zwierzęta, jak zachować się w przypadku spotkania nieznanych dziecku zwierząt

Przyroda w różnych porach roku
Dzieci powinny:
? Dostrzec zmiany zachodzące wraz ze zmianą pory roku
? Wskazać cechy charakterystyczne dla danych pór roku
? Wiedzieć jakie typowe rośliny jadalne rosną o danej porze roku – np. wiosną – nowalijki, jesienią – owoce, rośliny okopowe itp.
? Samodzielnie doświadczyć prac związanych z uprawą roślin
? Wiedzieć w jaki sposób zabezpiecza się domy przed skutkami pogody, jak dostosować swój ubiór do aktualnej pory roku

Ekologia
Dzieci powinny:
? Być wrażliwe na otaczające nas środowisko
? Wiedzieć co bezpośrednio zagraża środowisku naturalnemu i umieć w miarę swoich możliwości temu zapobiegać, przeciwdziałać
? Posiadać świadomość, że wiele surowców w przyrodzie jest nieodnawialnych
? Zdawać sobie sprawę, że obowiązkiem każdego człowieka jest ochrona naturalnego środowiska, gwarantująca życie i zdrowie wszystkim organizmom
? Poprzez częsty kontakt z przyrodą, rozwijać aktywne formy wypoczynku na łonie natury
? Przestrzegać i umieć ocenić określone zachowania ludzi wobec przyrody

Ja i moje wnętrze
Dzieci powinny:
? Nazywać i określać części swojego ciała
? Rozumieć potrzebę dbania o swoje ciało, unikać tego, co szkodliwe
? Znać swoje zmysły, dostrzegać ich walory, umieć wykorzystywać je w poznawaniu rzeczywistości
? Umieć wykorzystać swoją wyobraźnię w nawiązywaniu kontaktu poznawczego ze światem
? Rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać emocje pozytywne, umieć kontrolować emocje negatywne
? Planować swoje własne działania i doprowadzać je do końca

Ja i moja rodzina
Dzieci powinny:
? Rozumieć pojęcia: rodzice, dzieci, dom rodzinny, rodzeństwo
? Orientować się gdzie mieszka, potrafić przedstawić swoich członków rodziny
? Mieć świadomość z własnego prawa do życia i rozwoju, do wypowiedzi, życia bez przemocy i poniżania
? Rozumieć i respektować swoje obowiązki, umowy, zasady, zwyczaje przyjęte w rodzinie
? Wyrażać chęć pomocy swoim najbliższym
? Znać swoją wartość np. jest świadomy swoich umiejętności, zdolności
? Respektować, rozumieć swoje obowiązki, umowy, zasady przyjęte w rodzinie
? Okazywać miłość i szacunek swoim najbliższym
? Gromadzić informacje o swoim pochodzeniu
? Znać bliskie dzieje swojej rodziny

Ja jako przedszkolak
Dzieci powinny:
? Nawiązywać bliskie, serdeczne kontakty z innymi osobami
? Umieć rozwiązywać konflikty bez stosowania agresji
? Przestrzegać wspólnie ustalonych reguł i zasad obowiązujących w grupie
? Znać swoje prawa i obowiązki oraz rolę w grupie
? Widzieć potrzeby innych i odczuwać potrzebę niesienia pomocy, traktować wszystkich tak, jak samo chciałoby być traktowane
? Być wyrozumiałe, tolerancyjne wobec wszystkich ludzi
? Być świadome własnej indywidualności i szanować indywidualność innych
? Znać nazwę własnej miejscowości, orientować się w jej historii, znać niektóre legendy, przypowieści oraz wydarzenia nam współczesne
? Znać swoje miejsce zamieszkania – adres
? Interesować się zwyczajami innych ludzi, umieć opowiedzieć o niektórych zawodach, wyrażać szacunek dla ich pracy
? Być świadomym swego pochodzenia, znać nazwę swojej ojczyzny i jej godło, barwy i hymn narodowy
? Uczestniczyć w tradycjach związanych z naszym krajem – kultura regionalna, stroje regionalne, tańce, styl życia itp.
? Znać nazwę kontynentu, na którym mieszka, mieć świadomość istnienia innych kontynentów
? Wiedzieć o przemianach politycznych dotyczących ich przyszłości

Tolerancja
Dzieci powinny:
? Wiedzieć, że chociaż mieszkamy w różnych częściach świata i mamy swoje Ojczyzny – jesteśmy mieszkańcami Ziemi
? Rozumieć, że pomimo różnic w wyglądzie np. kolor skóry, wygląd zewnętrzny, różnice w sposobie ubierania się oraz różnych sposobów porozumiewania się i zwyczajów, każdy człowiek ma prawo do życia w pokoju, według swoich wyznań i przekonań
WIZJA PRZEDSZKOLA


RODEM KALISZANIN, SERCEM POLAK, TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL

MISJA PRZEDSZKOLA


PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECIOM, KREUJĄCE AKTYWNEGO WYCHOWANKA, OTWARTEGO NA LUDZI I OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ, JAKO PRZYSZŁEGO OBYWATELA ZJEDNOCZONEJ EUROPY


CEL GŁÓWNY

1. Przygotowanie dzieci do życia w zjednoczonej Europie, z zachowaniem tożsamości narodowej i dumy z dorobku kulturowego własnego narodu

2.Opracowanie planu działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem następujących tematyk:

? Kalisz moje miasto – poznanie historii i teraźniejszości najbliższego otoczenia
? Kalisz jako cząstka Wielkopolski – poznanie dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski
? Nasza Ojczyzna – naszym domem, który dobrze znamy
? Jesteśmy cząstką Europy – poznajemy naszych sąsiadów, ich kulturę i zwyczaje
? Europo witaj nam – wprowadzenie dziecka w świat pojęć związanych z uczestnictwem naszego kraju w Unii Europejskiej

KRYTERIA SUKCESU

Dziecko:
? Zna swoje korzenie i czuje się pełnoprawnym członkiem rodziny
? Posiada szeroką wiedzę na temat własnego miasta i regionu, a także kraju ojczystego
? Jest świadome tego, że jest obywatelem Europy
? Osiągnęło wysoki poziom dojrzałości emocjonalnej i społecznej
? Dzieli się swoimi doznaniami, odczuciami i wiadomościami o otaczającej rzeczywistości
? Przekazuje wiadomości dotyczące świata oraz wyraża emocje poprzez różne środki ekspresji
? Pokonuje trudności i doświadcza własnej skuteczności

3.Opracowanie programu wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli

KRYTERIA SUKCESU

? W przedszkolu funkcjonuje WDN, spełniający oczekiwania nauczycieli
? Nauczyciele współpracują ze sobą, są otwarci na zmiany
? Nauczyciele wykorzystują w pracy z dzieckiem aktywne metody pracy
? Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje
? Nauczyciele dążą do osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego

4.Opracowanie planów współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

KRYTERIA SUKCESU

? Rodzice chętnie współuczestniczą w życiu przedszkola
? Rodzice podejmują własne działania i inicjatywy wspierające rozwój przedszkola
? Utrzymuje się wysoki procent zadowolenia rodziców z przedszkola
? Rodzice znają prawa i obowiązki wynikające ze Statutu przedszkola


5.Jakie zasoby wykorzystujemy?

Dotychczasowe tradycje przedszkola:
1. Uroczystości wg harmonogramu
2. Konkursy, przeglądy, wystawy
3. Kronika przedszkolna
4. Stała opieka poradni pedagogiczno – psychologicznej
5. Wiedza na temat indywidualnych możliwości dziecka oparta na wnikliwej obserwacji – karty obserwacji dziecka z kontynuacją 3-6 lat, ankiety, wywiady itp.
6. Kąciki przyrodnicze w każdej grupie wiekowej
7. Czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej

6.Co nam jeszcze potrzeba?

1. Zorganizowanie kącików regionalnych w każdej z grup wiekowych
2. Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej w pozycje dotyczące naszego miasta oraz rejonu
3. Zorganizowanie spotkań z udziałem osób związanych z tworzeniem historii naszego miasta
4. Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z historią Kalisza
5. Opracowanie testów do pomiaru wiedzy na temat najbliższego regionu oraz udziału naszego państwa w Unii Europejskiej
6. Remont budynku – zewnętrzne ocieplenie
7. Doposażenie ogrodu przedszkolnego
8. Zakup komputerów dla dzieci
9. Opracowanie WDN
10. Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
11. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz przystąpienia Polski do krajów Unii Europejskiej

7.Przegląd – sprawdzenie stopnia wykonania

? Analiza dokumentów
? Ankiety ewaluacyjne
? Wywiady z dzieckiem i rodzicam
i

 

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

stat4u